Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r.  FONAMENT I NATURALESA

En �s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci� i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del R�gim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regir� per aquesta ordenan�a fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.  FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestaci� dels serveis del cementiri municipal, com s�n: assignaci� d'espais per a enterraments; permisos de construcci� de panteons o de sepultures; ocupaci� d'aquests panteons o sepultures; reducci�, incineraci�; moviment de l�pides; conservaci� dels espais destinats al descans dels difunts, vials interiors, serveis auxiliars i instal�lacions. Queden exclosos del fet imposable les obres de construcci�, millora i rehabilitaci� dels desperfectes ocasionats en les edificacions per efectes del pas del temps, efectes o fen�mens atmosf�rics, clim�tics o meteorol�gics, per ru�na o qualsevol altra reparaci� que no estigui contemplada o sigui responsabilitat de l'Ajuntament; i qualsevol altra que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanit�ria Mortu�ria, siguin convenients o s'autoritzin a inst�ncia de part.

Article 3r.  SUBJECTE PASSIU

S�n subjectes passius contribuents els sol�licitants de la concessi� administrativa de localitats funer�ries o de la realitzaci� del servei i, si s'escau, els titulars de l'esmentada concessi�.

Article 4t.  RESPONSABLES

1. Respondran solid�riament de les obligacions tribut�ries del subjecte passiu les persones f�siques o jur�diques a qu� es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut�ria.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s�ndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els sup�sits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut�ria.

Article 5�.  EXEMPCIONS SUBJECTIVES

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Benefic�ncia, sempre que la conducci� es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa f�nebre pagada per la fam�lia dels finats.
b) Els enterraments de cad�vers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectu�n en la fossa comuna.

Article 6�.  QUOTA TRIBUTARIA

La quota tribut�ria es determinar� per l'aplicaci� de la tarifa seg�ent:

Ep�graf primer. DRETS DE SEPULTURA

A) En Capelles i panteons, 121,65 �
B) En sepultures majors, menors i de capella, 97,05 �
C) En n�nxol, 64,75 �
D) En fossar com�, Exempt
E) Columbari, 48,45 �

Ep�graf segon. DRETS D'EXPEDICI� DE T�TOLS DE CONCESSI� I DUPLICATS,SEGONS EP�GRAFS 4t i 5�.

Per cada n�nxol, sepultura, capella o pante�, 14,00 �

Ep�graf tercer. TRASLLAT DE RESTES MORTALS

A) Trasllats dins del propi cementiri, per localitat funer�ria, 52,55 �
B) Treballs en el recinte per trasllat a d'altres poblacions per localitat funer�ria, 89,60 �

Ep�graf quart.

4.1 DRETS DE TRASP�S
A) Entre parents de primer grau:                                                                                               - Panteons i capelles, 165,65 �
- Sepultures majors i menors, 57,60 �
- Sepultures de capella, 44,25 �
- N�nxols i localitats restants, 33,15 �
B) Entre parents de segon grau:                                                                                                 - Panteons i capelles, 224,05 �
- Sepultures majors i menors, 111,40 �
- Sepultures de capella, 78,45 �
- N�nxols i localitats restants, 56,35 �
C) Entre parents de tercer grau:                                                                                                - Panteons i capelles, 331,10 �
- Sepultures majors i menors, 165,65 �
- Sepultures de capella, 111,40 �
- N�nxols i localitats restants, 77,85 �
D) Drets per successi� a partir de quart grau: El 50% m�s de la tarifa anterior.                         E) Drets per successi� testament�ria entre estranys el 100% m�s dels drets assenyalats en la present tarifa apartat C.                                                                                                            F) Canvis de titularitat entre estranys regulats a l'art. 35 del Reglament de Cementiri vigent, el 40% del valor de l'atorgament de la concessi� a 50 anys, segons tarifa de l'ep�graf 5�.           G) En cas de concessi� en co-titularitat, els drets de trasp�s es repercutiran proporcionalment.

4.2 DRETS DE RENOVACI� DE CONCESSI� PER 50 ANYS
A) Drets de renovaci� de concessions sense canvi de titular, tot tipus igual a, 82,60 �
B) Drets de renovaci� de concessions amb canvi de titular, segons tarifa de l'ep�graf 4.1 m�s l'import corresponent a drets de renovaci�, segons tarifa del punt 4.2 A) anterior.

Ep�graf cinqu�. ATORGAMENT DE CONCESSIONS FUNER�RIES A 50 ANYS

A) Capelles individuals i panteons, 5820,00 �
B) Sepultures majors, 3168,00 �
C) Sepultures menors, 1829,00 �
D) Sepultures de capella, 1829,00 �
E) N�nxols de galeria amb ossera, 1829,00 �
F) N�nxols de galeria sense ossera, 1409,00 �
G) N�nxols de capella - 1r pis, 957,00 �
H) N�nxols de capella - 2n pis, 957,00 �
I) N�nxols de capella - 3r pis, 795,00 �
J) N�nxols 1r pis amb ossera, 1380,00 �
K) N�nxols 1r pis sense ossera, 1156,00 �
L) N�nxols 2n pis, 1307,00 �
M) N�nxols 3r pis, 914,00 �
N) N�nxols 4t pis, 820,00 �
O) N�nxols 5� pis, 676,00 �
P) N�nxols 6� pis, 586,00 �
Q) Columbari, 245,00 �

D'aplicaci� a tots els apartats: Quant les construccions tinguin m�s de 10 anys d'antiguitat, s'aplicar� un descompte sobre la taxa del 10%.

Ep�graf sis�. LLOGUERS

A) N�nxols i columbaris per 2 anys, 74,20 �
B) Pr�rroga de lloguers, per cada 2 anys, 74,20 �

Aquesta quantitat ser� prorratejada per mesos en els casos de ren�ncia al lloguer i ser� retornada la part proporcional a l'interessat quan no s'hagi esgotat el termini dels dos anys.

Ep�graf set�. SERVEI DE CONDUCCI� DE CAD�VERS

Les tarifes que regiran per aquests serveis seran les seg�ents:

A) Cotxe, 136,00+IVA
B) Personal, 54,45+IVA
C) Servei de vetlla; aquest servei podr� ser prestat directament per l'Ajuntament o mitjan�ant arrendament o concessi� administrativa en favor d'una empresa especialitzada.
Per tots els trasllats que no realitzi l'empresa que ostenta la concessi� o arrendament del servei, aquesta, cobrar� els drets de trasllat fixats en 107,40 �

Ep�graf vuit�. MANTENIMENT GENERAL DEL CEMENTIRI:

a) Segons ep�graf 5�, classificats A, 58,90 �
b) Segons ep�graf 5�, classificats B a D, 31,55 �
c) Segons ep�graf 5�, classificats E a P, 23,40 �
d) Columbari, 6,90 �

Ep�graf nov�. CONCESSI� DE TERRENYS

La concessi� de terrenys a cinquanta anys per a la construcci� de panteons acreditaran en concepte de drets municipals, la quantitat de 136,45 �. per metre quadrat.

Totes les obres que siguin d'ornamentaci� realitzades per l'interessat necessitaran llic�ncia municipal.

Ep�graf des�. RESPONSABILITATS

De la responsabilitat de l'Ajuntament queden expressament exclosos els danys soferts a materials i/o objectes, a conseq��ncia de la maniobrabilitat, reparaci�, rehabilitaci� o altres actuacions pr�pies de l'activitat funer�ria, aix� com els danys soferts als objectes accessoris a la localitat funer�ria, sobrevinguts per agents atmosf�rics, com vents, pluja, llamps, etc., essent a c�rrec del titular de la concessi� o dels llogaters de les respectives edificacions els materials o objectes que puguin resultar afectats.

Article 7�.  ACREDITAMENT

La taxa s'acredita i neix l'obligaci� de contribuir quan s'inici� la realitzaci� dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendr�, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests se sol�liciten, exceptuant en l'apartat 1 de l'ep�graf 8�, d'aplicaci� general, que s'acreditar� per la simple titularitat de la localitat funer�ria.

Article 8�.  DECLARACI�, LIQUIDACI� I INGR�S

Cada servei ser� objecte de liquidaci� individual i aut�noma, que es notificar�, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingr�s directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptaci�.

Article 9�.  INFRACCIONS I SANCIONS

En tot all� relatiu a la qualificaci� d'infraccions tribut�ries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar� al que disposen els articles 77 i seg�ents de la Llei General Tribut�ria.

Article 10�.  SISTEMA DE COBRAMENT

El pagament anual de la taxa de manteniment general del cementiri es realitzar� dins del primer semestre de cada any i en el per�ode de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-ho per mitj� d'edictes publicats al Butllet� Oficial de la Prov�ncia i per altres mitjans previstos per la legislaci� o que es creguin mes adient. En cap cas, el termini de cobrament en per�ode voluntari ser� inferior a dos mesos.

La recaptaci� de les quotes corresponents es realitzar� mitjan�ant el sistema de padr� anual en el qual hi figuraran les dades reglamentaries.

El padr� de la taxa s'exposar� al p�blic en un termini de quinze dies h�bils perqu� els interessats leg�tims el puguin examinar, i en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposici� al p�blic s'anunciar� al Butllet� Oficial de la Prov�ncia, i produir� els efectes de notificaci� de la liquidaci� a cadascun dels subjectes passius.

DISPOSICI� FINAL

Aquesta ordenan�a fiscal, la redacci� definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci� en sessi� del dia 19 de desembre de 2008, entrar� en vigor el mateix dia de la seva publicaci� i ser� aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per�ode de vig�ncia es mantindr� fins que s'esdevinguin la seva modificaci� o la seva derogaci� expresses.

Vist i plau
L'alcalde,     El secretari,

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C