Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
1. IMPOST SOBRE B´┐ŻNS IMMOBLES

Article 1r.á FET IMPOSABLE
.1El fet imposable de l'Impost sobre B´┐Żns Immobles est´┐Ż constitu´┐Żt per:

a)La propietat dels b´┐Żns immobles de naturalesa r´┐Żstica o urbana o de caracter´┐Żstiques especials dins del terme municipal.
b)La titularitat d'un dret d'usdefruit o de superf´┐Żcie sobre els b´┐Żns immobles de naturalesa r´┐Żstica o urbana o de caracter´┐Żstiques especials dins el terme municipal.
c)La titularitat d'una concessi´┐Ż administrativa sobre els b´┐Żns immobles de naturalesa r´┐Żstica o urbana o de caracter´┐Żstiques especials dins el terme municipal.
d)La titularitat d'una concessi´┐Ż administrativa per a la gesti´┐Ż de serveis p´┐Żblics, l'exercici de la qual requereix l'afectaci´┐Ż de b´┐Żns immobles de naturalesa urbana o r´┐Żstica o de caracter´┐Żstiques especials dins del terme municipal.

.2Als efectes d'aquest impost, tindran la consideraci´┐Ż de b´┐Żns immobles r´┐Żstics, de b´┐Żns immobles urbans i de b´┐Żns immobles de caracter´┐Żstiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

.3No estan subjectes a aquest impost:
a)Les carreteres, els camins, les dem´┐Żs vies terrestres i els b´┐Żns de domini p´┐Żblic mar´┐Żtim terrestre i hidr´┐Żulic, sempre que siguin d'aprofitament p´┐Żblic i gratu´┐Żt.
b)Els seg´┐Żents b´┐Żns immobles propietat dels municipis en que estiguin enclavats:
Els de domini p´┐Żblic afectes a ´┐Żs p´┐Żblic
Els de domini p´┐Żblic afectes a un servei p´┐Żblic gestionat directament per l'Ajuntament, llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjan´┐Żant contraprestaci´┐Ż.
Els b´┐Żns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjan´┐Żant contraprestaci´┐Ż.

Article 2n. SUBJECTE PASSIU
1.En s´┐Żn subjectes passius les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques i aix´┐Ż mateix les her´┐Żncies jacents, comunitats de b´┐Żns i altres entitats que, sense personalitat jur´┐Żdica, constitueixen una unitat econ´┐Żmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposici´┐Ż, que siguin:

a)Propietaris de b´┐Żns immobles urbans o r´┐Żstics sobre els quals no recaiguin drets reals d'usdefruit o de superf´┐Żcie i que no hagin estat objecte de concessi´┐Ż administrativa ni siguin afectes a la prestaci´┐Ż de serveis p´┐Żblics la gesti´┐Ż dels quals sigui efectuada en la forma de concessi´┐Ż administrativa.
b)Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre b´┐Żns immobles urbans o r´┐Żstics dins el terme municipal.
c)Titulars d'un dret real de superf´┐Żcie sobre b´┐Żns immobles urbans o r´┐Żstics dins el terme municipal.
d)Titulars d'una concessi´┐Ż administrativa sobre b´┐Żns immobles gravats, o sobre els serveis p´┐Żblics a qu´┐Ż estiguin afectats.

2.Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvi´┐Ż el seu domicili, estar´┐Ż obligat a comunicar-ho a l'Administraci´┐Ż competent, mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l'Administraci´┐Ż fins que no es presenti l'esmentada declaraci´┐Ż. No obstant l'Administraci´┐Ż podr´┐Ż rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjan´┐Żant l'oportuna comprovaci´┐Ż.

3.Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant m´┐Żs de sis mesos de cada any natural, estaran obligats designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda P´┐Żblica.

Article 3r. RESPONSABLES
1.El propietari ve obligat al pagament del tribut a partir de l'adquisici´┐Ż del b´┐Ż immoble, encara que els efectes administratius, en el padr´┐Ż o la const´┐Żncia de fet fos a nom de l'anterior propietari o tercera persona, resultant llibertador el pagament realitzat a nom d'un altre, sempre que sigui coincident al b´┐Ż immoble gravat.

2.Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu, totes les persones que siguin causants o col´┐Żlaborin en la realitzaci´┐Ż d'una infracci´┐Ż tribut´┐Żria.

3.Els coparticips o cotitulars de les entitats jur´┐Żdiques o econ´┐Żmiques a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, respondran solid´┐Żriament en proporci´┐Ż a les seves respectives participacions de les obligacions tribut´┐Żries d'aquestes entitats.

4.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tribut´┐Żries pendents es transmetran als socis o part´┐Żcips en el capital, que respondran d'elles solid´┐Żriament i fins el l´┐Żmit del valor de la quota de liquidaci´┐Ż que se'ls hagi adjudicat.

5.Els administradors de persones jur´┐Żdiques que no realitzin els actes de la seva responsabilitat per al compliment de les obligacions tribut´┐Żries d'aquelles, respondran subsidi´┐Żriament dels seg´┐Żents deutes:

a)Quan s'hagi com´┐Żs una infracci´┐Ż tribut´┐Żria simple, de l'import de la sanci´┐Ż.
b)Quan s'hagi com´┐Żs una infracci´┐Ż tribut´┐Żria greu, de la totalitat del deute exigible.
c)En sup´┐Żsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tribut´┐Żries pendents en la data de cessament.

6.La responsabilitat s'exigir´┐Ż, en tot cas, en els termes i amb sotmetiment al procediment previst en la Llei General Tribut´┐Żria.

7.En els sup´┐Żsits de transmissi´┐Ż de propietat de b´┐Żns immobles per qualsevol causa, el b´┐Ż transm´┐Żs queda afectat al pagament dels deutes tributaris i rec´┐Żrrecs pendents per aquest impost, conforme al que disposa l'article 76 de la Llei 39/88. S'entendr´┐Ż, a aquests efectes, per deutes tributaris, la suma de les quotes inicialment liquidades per l'I.B.I. i, enes seu cas, pel rec´┐Żrrec que, a favor d'altres entitats supramunicipals, s'hagu´┐Żs exigit.

Les quotes exigibles a l'adquirent s´┐Żn les corresponents als exercicis no prescrits.

8.En els sup´┐Żsits de modificaci´┐Ż de la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superf´┐Żcie sobre els b´┐Żns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de suspendre el pagament dels deutes tributaris i dels rec´┐Żrrecs pendents per aquest impost.

El l´┐Żmit de l'afecci´┐Ż ´┐Żs el mateix establert en el punt anterior.

9.El procediment per a exigir a l'adquirent el pagament dels deutes tributaris pendents, als quals es refereixen els punt 6 i 7, requereix acte administratiu de declaraci´┐Ż de l'afecci´┐Ż i requeriment de pagament a l'actual propietari.

Ser´┐Ż preceptiu declarar fallit el cr´┐Żdit de l'Ajuntament contra el transmitent, amb car´┐Żcter previ a la declaraci´┐Ż d'afecci´┐Ż del b´┐Ż.

10.Quan siguin dos o m´┐Żs els copropietaris en r´┐Żgim de proindiv´┐Żs d'un b´┐Ż immoble, respondran solid´┐Żriament del pagament de l'impost a l'empara del que preveu l'article 34 de la Llei General Tribut´┐Żria. Conseq´┐Żentment, l'´┐Żrgan gestor podr´┐Ż exigir el compliment de l'obligaci´┐Ż a qualsevol dels obligats.

Article 4t. EXEMPCIONS
1.Estaran exempts els seg´┐Żents b´┐Żns immobles:
a)Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Aut´┐Żnomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, aix´┐Ż com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional.
b)Els b´┐Żns comunals i les forestes ve´┐Żnals de m´┐Ż comuna.
c)Els de l'Esgl´┐Żsiaá Cat´┐Żlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econ´┐Żmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no cat´┐Żliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les respectius acords de cooperaci´┐Ż subscrits en virtut d'all´┐Ż que disposa l'article 16 de la Constituci´┐Ż.
d)Els de la Creu Roja Espanyola
e)Els immobles als que sigui d'aplicaci´┐Ż l'exempci´┐Ż en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condici´┐Ż de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representaci´┐Ż diplom´┐Żtica, consular, o llurs organismes oficials.
f)La superf´┐Żcie de les forestes poblades amb esp´┐Żcies de creixement lent reglament´┐Żriament determinades, quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbratge sigui la pr´┐Żpia o normal de l'esp´┐Żcie de qu´┐Ż es tracti.
g)Els terrenys ocupats per l´┐Żnies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotaci´┐Ż d'aquestes l´┐Żnies. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a vivendes dels empleats, les oficines de la direcci´┐Ż ni les instal´┐Żlacions fabrils.

2.Per raons d'efici´┐Żncia i economia en la gesti´┐Ż recaptat´┐Żria del tribut, estaran exempts tots els b´┐Żns immobles quina quota l´┐Żquidaá sigui inferior a 3 ´┐Ż.

3.Aix´┐Ż mateix, pr´┐Żvia sol´┐Żlicitud, estaran exempts:
a)Els b´┐Żns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al r´┐Żgim de concert educatiu, pel que fa a la superf´┐Żcie afectada a l'ensenyament concertat.
Per gaudir d'aquesta exempci´┐Ż caldr´┐Ż adjuntar a la sol´┐Żlicitud la seg´┐Żent documentaci´┐Ż:
C´┐Żpia compulsada del concert educatiu, amb acreditaci´┐Ż de la seva vig´┐Żncia o data de finalitzaci´┐Ż.
Certificat em´┐Żs per l'Administraci´┐Ż educativa competent sobre la superf´┐Żcie destinada a l'activitat concertada.
Pl´┐Żnols de les instal´┐Żlacions on es destaqui la superf´┐Żcie destinada a l'activitat concertada.
b)Els declarats expressament i individualitzadament monument o jard´┐Ż hist´┐Żric d'inter´┐Żs cultural, mitjan´┐Żant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Hist´┐Żric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 12 com integrants del Patrimoni Hist´┐Żric, aix´┐Ż com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.
Aquesta exempci´┐Ż no abastar´┐Ż a qualsevol classe de b´┐Żns urbans ubicats dintre del per´┐Żmetre delimitatiu de les zones arqueol´┐Żgiques i llocs i conjunts hist´┐Żrics, globalment integrats en ells, sino, exclusivament, a aquells que reuneixin les seg´┐Żents condicions:
En zones arqueol´┐Żgiques, els inclosos com a objecte d'especial protecci´┐Ż en l'instrument de planejament urban´┐Żstic a qu´┐Ż es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny del Patrimoni Hist´┐Żric Espanyol.
En llocs o conjunts hist´┐Żrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el cat´┐Żleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i aplicaci´┐Żn de la Llei sobre R´┐Żgim del s´┐Żl i Ordenaci´┐Ż urbana, com a objecte de protecci´┐Ż integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny.
c)La superf´┐Żcie de les forestes en qu´┐Ż es realitzin repoblacions forestals o regeneraci´┐Ż de mases arbrades subjectes a projectes d'ordenaci´┐Ż o plans t´┐Żcnics aprovats per l'Administraci´┐Ż forestal. Aquesta exempci´┐Ż tindr´┐Ż una duraci´┐Ż de quinze anys, comptadors des del per´┐Żode impostiu seg´┐Żent a aquell en qu´┐Ż se sol´┐Żliciti.

4.Si pr´┐Żvia acreditaci´┐Ż dels requisits establerts pel gaudiment de l'exempci´┐Ż aquesta es declara,á l'Ajuntament, o Administraci´┐Ż encarregada de la gesti´┐Ż del tribut en els termes de l'article 9 d'aquesta Ordenan´┐Ża, expedir´┐Ż un document que acrediti la seva concessi´┐Ż. Les exempcions sol´┐Żlicitades amb posterioritat al meritament de l'impost, tindran efectes, des del per´┐Żode imposituá seg´┐Żent a aquell en que se sol´┐Żliciti.

Article 5´┐Ż. BONIFICACIONS I REC´┐ŻRRECS
1.Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 50 per cent de la quota ´┐Żntegra de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanitzaci´┐Ż, construcci´┐Ż i promoci´┐Ż immobili´┐Żria i no figurin entre els b´┐Żns del seu immobilitzat. El termini d'aplicaci´┐Ż d'aquesta bonificaci´┐Ż comprendr´┐Ż des del per´┐Żode impositiu seg´┐Żent a aquell en que es comencin les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanitzaci´┐Ż o construcci´┐Ż efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres per´┐Żodes impositius.

Per gaudir de l'esmentada bonificaci´┐Ż, els interessats hauran de complir amb els seg´┐Żents requisits:

a)Acreditaci´┐Ż de la data d'inici de les obres d'urbanitzaci´┐Ż o construcci´┐Ż, la qual cosa es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant certificat del t´┐Żcnic-director competent, visat pel Col´┐Żlegi professional
b)Acreditaci´┐Ż de que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanitzaci´┐Ż, construcci´┐Ż i promoci´┐Ż immobili´┐Żria, que es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant la presentaci´┐Ż dels estatuts de la societat.
c)Acreditaci´┐Ż de que l'immoble objecte de la bonificaci´┐Ż no forma part de l'immobilitzat, que es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant certificat de l'Administrador de la Societat, o fotoc´┐Żpia de l'´┐Żltim balan´┐Ż presentat davant l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.
d)La sol´┐Żlicitud de la bonificaci´┐Ż s'ha de formular abans de l'inici de les obres.

2.Els immobles constru´┐Żts a l'empara de protecci´┐Ż oficial tindran una bonificaci´┐Ż del 50 % durant un termini de tres anys, comptats des de l'atorgament de la qualificaci´┐Ż definitiva, segons la disposici´┐Ż addicional primera punt tercer a la llei de l'IVA, publicat a 29-12-1992. Aquesta bonificaci´┐Ż haur´┐Ż de sol´┐Żlicitar-la l'interessat.

3.Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż de la quota ´┐Żntegra de l'impost per l'immoble que constitueix el domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condici´┐Ż de titulars de fam´┐Żlia nombrosa, en els termes continguts a la Llei 25/1971 de 19 de juny de Protecci´┐Ż a les fam´┐Żlies nombroses i normativa posterior que la desenvolupa o modifica, quan es reuneixin els seg´┐Żents requisits:

a)considerar com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar. Si l'habitatge forma part d'un edifici en r´┐Żgim de propietat vertical en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges independents, per a l'aplicaci´┐Ż d'aquesta bonificaci´┐Ż es prorratejar´┐Ż la quota ´┐Żntegra de tot l'edifici en funci´┐Ż de la superf´┐Żcie de l'habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificaci´┐Ż, si s'escau, nom´┐Żs a la part de quota resultant.

El percentage de bonificaci´┐Ż ser´┐Ż el que es detalla a continuaci´┐Ż:

INGRESSOS FAMILIARS
3 Fills
4-5 Fills
+ 6 fills
Fins a 3 vegades SMI
65,00%
75,00%
85,00%
De 3 a menys de 5 vegades SMI
40,00%
50,00%
60,00%

Aquesta bonificaci´┐Ż ´┐Żs de car´┐Żcter pregat i de vig´┐Żncia anual i per a la seva aplicaci´┐Ż cal que els interessats la sol´┐Żlicitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l'impost i de titular de fam´┐Żlia nombrosa.
La sol´┐Żlicitud es formular´┐Ż per l'any en curs durant el mes de gener, i amb la mateixa s'acompanyar´┐Ż el t´┐Żtol acreditatiu de fam´┐Żlia nombrosa expedit per la Comunitat Aut´┐Żnoma, declaraci´┐Ż dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar, i fotoc´┐Żpia del rebut de l'IBI de l'immoble de refer´┐Żncia corresponent a l'any anterior. En cas de no disposar encara del t´┐Żtol de fam´┐Żlia nombrosa en el moment de finalitzar el per´┐Żode de sol.licitud, caldr´┐Ż presentar declaraci´┐Ż de que a 31 de desembre de l'any anterior concorren els requisits per a ostentar el t´┐Żtol de fam´┐Żlia nombrosa en els termes recollits a la legislaci´┐Ż esmentada, acompanyada de la fotoc´┐Żpia del llibre de fam´┐Żlia.

Verificades les dades aportades, si la petici´┐Ż s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedir´┐Ż la bonificaci´┐Ż, la qual nom´┐Żs tindr´┐Ż efectes per l'any en curs.

4.Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament t´┐Żrmic o el´┐Żctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 50% els primers 5 anys i del 25% del 6´┐Ż fins el 10´┐Ż any, sempre que compleixin els seg´┐Żents requisits.

a)Que utilitzin col´┐Żlectors homologats per l'administraci´┐Ż competent (Serveis d'ind´┐Żstria de la Generalitat) (Marcatge CE)
b)Es destinin exclusivament a ´┐Żs d'habitatge.
c)Per instal´┐Żlacions d'aprofitament solar t´┐Żrmic (producci´┐Ż d'aigua calenta) la instal´┐Żlaci´┐Ż a de donar servei com a m´┐Żnim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanit´┐Żria de la vivenda (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)
d)Per instal´┐Żlacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un m´┐Żnim de 2kwp.
e)Que la seva construcci´┐Ż (o rehabilitaci´┐Ż) hagi finalitzat abans del 2005.
f)No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentaci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia d'obres

Aquesta bonificaci´┐Ż ´┐Żs de car´┐Żcter pregat i per la seva aplicaci´┐Ż cal que els interessats la sol´┐Żlicitin per escrit, declarant que l'immoble compleix tots els requisits i acompanyat d'un projecte t´┐Żcnic (o registre d'instal´┐Żlaci´┐Ż t´┐Żrmica o fotovoltaica, segons escaigui) en el que es detallin els par´┐Żmetres anteriors, aix´┐Ż com el contracte de manteniment amb instal´┐Żlador qualificat en vigor. Les bonificacions sol´┐Żlicitades abans del 30 d'octubre, una vegada verificades, s'aplicaran en el proper exercici.

5. En el cas de correspondre m´┐Żs d'una bonificaci´┐Ż de les detallades als punts anteriors, a un immoble o al subjecte passiu de l'IBI corresponent al mateix, ´┐Żnicament s'aplicar´┐Ż la bonificaci´┐Ż que comporti m´┐Żs benefici fiscal.

7. S'exigir´┐Ż un rec´┐Żrrec del 50% de la quota l´┐Żquida de l'impost pels immobles d'´┐Żs residencial que es trobin desocupats amb car´┐Żcter permanent.

S'entendr´┐Ż com a habitatge desocupat aquell en el qual es donin les seg´┐Żents circumst´┐Żncies:
- no hi figuri empadronat cap personaá
- que no es registrin consums d'aigua o, que tot hi haver-ni, l'habitatge no reuneixi les condicions m´┐Żnimes de seguretat o salubritatá que permetin la seva habitabilitat

Aquest rec´┐Żrrec no s'aplicar´┐Ż a aquells habitatges que estiguin afectats per alguna actuaci´┐Ż a´┐Żllada o unitat d'actuaci´┐Ż del PERI del centre hist´┐Żric, en relaci´┐Ż als quals es prevegi la seva cessi´┐Ż obligat´┐Żria a l'Ajuntament, o la seva expropiaci´┐Ż.

En el mes de gener es formar´┐Ż la relaci´┐Ż d'habitatges que en l'exercici anterior hagin complert aquestes condicions. Aquests habitatges s'incorporaran en el padr´┐Ż amb el rec´┐Żrrec.

Article 6´┐Ż.á BASE IMPOSABLE
Est´┐Ż constitu´┐Żda pel valor cadastral dels b´┐Żns immobles urbans, r´┐Żstics o de caracter´┐Żstiques especials, i s'aplicaran els valors cadastrals vigents el dia 1 de gener.

Article 7´┐Ż.á TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA
Per a l'exercici corrent es fixa un tipus de gravamen delá 1,12 % per l'IBI urbana, el 0,40 % per l'IBI r´┐Żstica, i el 1,00 pels de caracter´┐Żstiques especials.

La quota de l'impost ´┐Żs el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

Article 8´┐Ż.á PER´┐ŻODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L'IMPOST
1.El per´┐Żode impositiu ´┐Żs l'any natural.

2.L'impost s'acredita el primer dia de l'any.

3.Les variacions d'ordre f´┐Żsic, econ´┐Żmic o jur´┐Żdic, incloent les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any seg´┐Żent a aquell en qu´┐Ż es produeixen.

4.Quan l'Ajuntament tingui coneixement de l'acabament d'obres que originin una modificaci´┐Ż del valor cadastral, respecte al que hi figura en el seu padr´┐Ż, liquidar´┐Ż l'I.B.I. en la data en qu´┐Ż la Ger´┐Żncia Territorial del Cadastre li notifiqui el nou valor cadastral.

5.La liquidaci´┐Ż de l'impost contindr´┐Ż la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenen com aquests els compresos entre el seg´┐Żent a aquell en que finalitzaren les obres que han originat la modificaci´┐Ż de valor i el present exercici.

6.En el seu cas, es deduir´┐Ż de la liquidaci´┐Ż corresponent a aquesta i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en ra´┐Ż a una altra configuraci´┐Ż de l'immoble, diferent de la que ha tingut en realitat.

Article 9´┐Ż.á NORMES DE GESTI´┐Ż DE L'IMPOST
1.Essent compet´┐Żncia de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol´┐Żlicituds per acollir-s'hi han d'´┐Żsser presentades a l'administraci´┐Ż municipal, davant la qual cal indicar, aix´┐Ż mateix, les circumst´┐Żncies que originen o justifiquen la modificaci´┐Ż de r´┐Żgim.

2.Les liquidacions tribut´┐Żries s´┐Żn practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingr´┐Żs directe.

3.Als efectes previstos en l'article 77 de la Llei 39/88, els subjectes passius, estan obligats a presentar declaracions d'alta, baixa o variaci´┐Ż per alteracions d'ordre f´┐Żsic, econ´┐Żmic o jur´┐Żdic en els b´┐Żns immobles que tenen transcend´┐Żncia a efectes d'aquest impost.

4.Les declaracions d'alta es presentaran al Cadastre o a l'Ajuntament, acompanyades de la documentaci´┐Ż reglament´┐Żria necess´┐Żria per a l'assignaci´┐Ż del valor cadastral. En cas de presentar-se a l'Ajuntament, els t´┐Żcnics municipals realitzaran les tasques en que tenen compet´┐Żncia en virtut del Conveni de col´┐Żlaboraci´┐Ż subscrit amb el Cadastre i traslladaran el resultat de les mateixes a la Ger´┐Żncia Territorial en la forma establert per aquesta.

5.Les declaracions de modificaci´┐Ż de titularitat jur´┐Żdica del b´┐Ż es podran presentar davant l'Ajuntament, acompanyades de la c´┐Żpia de l'escriptura p´┐Żblica que formalitza la transmissi´┐Ż.

Quan la transmissi´┐Ż de domini es formalitzi es escriptura p´┐Żblica o se sol´┐Żliciti la seva inscripci´┐Ż en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l'acte translatiu del domini, l'interessat quedar´┐Ż eximit de la seva obligaci´┐Ż de presentar declaraci´┐Ż.

6.L'Ajuntament, t´┐Ż coneixement de la modificaci´┐Ż de titularitat per haver obtingut informaci´┐Ż de Notaris o del Registre de la Propietat, o b´┐Ż perqu´┐Ż l'interessat ha presentat declaraci´┐Ż, modificar´┐Ż la seva base de dades i, en el format establert, traslladar´┐Ż les modificacions al Cadastre.

7.Contra els actes de gesti´┐Ż tribut´┐Żria, compet´┐Żncia de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposici´┐Ż, previ al contenci´┐Żs administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificaci´┐Ż expressa o l'exposici´┐Ż p´┐Żblica dels padrons corresponents.

8.La interposici´┐Ż de recurs no atura l'acci´┐Ż administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol´┐Żliciti la suspensi´┐Ż de l'execuci´┐Ż de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.

No obstant aix´┐Ż, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensi´┐Ż del procediment, sense prestaci´┐Ż de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o b´┐Ż demostra fefaentment l'exist´┐Żncia d'errors materials en la liquidaci´┐Ż que s'impugna.

9.Les liquidacions d'ingr´┐Żs directe han d'´┐Żsser satisfetes en els per´┐Żodes fixats pel Reglament General de Recaptaci´┐Ż, que s´┐Żn:

a)Per als notificats dins la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes natural seg´┐Żent.
b)Per als notificats dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural seg´┐Żent.

Passat el per´┐Żode voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s'obre la via de constrenyiment i s'aplica els rec´┐Żrrecs regulats per la llei i el reglament general de recaptaci´┐Ż.

El rec´┐Żrrec ser´┐Ż del 10 per cent quan al deute sigui ingressat abans de que hagi estat notificat al deutor la provid´┐Żncia de constrenyiment.

10.Quan el deute tributari ´┐Żs satisfet despr´┐Żs del per´┐Żode voluntari de cobrament, a m´┐Żs del rec´┐Żrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de demora computats al tipus d'inter´┐Żs legal vigent en la data de conclusi´┐Ż del per´┐Żode voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual t´┐Ż lloc el pagament efectiu.

11.A l'efecte d'obtenir la millor gesti´┐Ż en la tramitaci´┐Ż de l'impost caldr´┐Ż que tots els subjectes passius demostrin haver tramitat l'alta en el mateix, per l'obtenci´┐Ż de la llic´┐Żncia de primera ocupaci´┐Ż o altra equivalent, davant dels departaments d'urbanisme adient.

12.Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de b´┐Żns immobles r´┐Żstics s'agruparan en un ´┐Żnic document de cobrament. Als efectes de l'exempci´┐Ż establerta a l'apartat 2 de l'article 4 d'aquesta Ordenan´┐Ża, l'import del rebut es calcular´┐Ż per la suma de totes les quotes l´┐Żquides que integren el document de cobrament.

13.El pagament de la quota podr´┐Ż fraccionar-se en dos terminis. Aquest apla´┐Żament no produir´┐Ż interessos a favor de l'Ajuntament. La falta de pagament del primer termini anul´┐Żlar´┐Ż l'apla´┐Żament i suposar´┐Ż l'inici del per´┐Żode executiu pel total de la quota meritada.

Article 10´┐Ż.á GESTI´┐Ż DE DELEGACI´┐Ż
Si l'Ajuntament delegava en la Diputaci´┐Ż Provincial de Tarragona les facultats de gesti´┐Ż de l'impost i aquesta delegaci´┐Ż ´┐Żs acceptada, les normes contingudes a l'article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administraci´┐Ż delegada.

Article 11´┐Ż.á MODIFICACIONS LEGISLACI´┐Ż
Les modificacions produ´┐Żdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicaci´┐Ż autom´┐Żtica dins l'´┐Żmbit d'aquesta Ordenan´┐Ża.

Article 12´┐Ż. VIG´┐ŻNCIA I DATA D'APROVACI´┐Ż
Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 16/12/2011, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2012. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.


Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C