Direcci�:
Pla�a del Blat, 1. Baixos
43800 Valls

Tel.
Fax.

Horari d'atenci� al p�blic:
De dilluns a divendres de les 9 a les 14h i els dimarts i dijous de les 17 a les 19.30 h

Horari d'estiu:
Matins: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h
 

Oficina d'Atenci� al Ciutad�
L'Oficina d'Atenci� al Ciutad� serveix de punt d'acc�s i refer�ncia., �gil i r�pid per al ciutad� envers l'Ajuntament, des d'on pot sol�licitar informaci� o efectuar consultes i tr�mits de bona part dels serveis que presta el consistori vallenc.

L'OAC �s un bon exemple del que ha de ser un model modern de relaci� r�pida, efica� i c�moda dels ciutadans amb l'Ajuntament de Valls. L'OAC forma part dels nous models administratius que tenen el ciutad� com el gran epicentre de la seva activitat.

L'OAC disposa d'unes instal�lacions modernes, pr�ctiques i acollidores i est� integrada per un equip hum� al servei del ciutad�, que li oferir� el major nombre de serveis en un per�ode de resposta breu i que l'atendr� amb amabilitat i, sobretot, efic�cia.

GESTI� I TRAMITACI�

Agenda de visites:
concertaci� de les visites amb els t�cnics i els regidors de l'Ajuntament.

Ajuts per a infants menors de 3 i 16 anys: programa d'ajuts a families amb infants menors de 3 anys o menors de 6, si s�n fam�lies nombroses.

Informaci� general de l'Ajuntament

Caixa:
cobrament de taxes, impostos i preus p�blics; devolucions d'ingressos.

Cens can�: inscripci� dels gossos, amb el lliurament de la corresponent placa identificativa.

Compulsa de documents

DNI:
tramitacions, renovacions (supeditaci� al servei que pugui oferir la Policia Nacional)

Objectes perduts: recepci�, control i lliurament al titular (si es localitza) dels objectes trobats a la via p�blica.

OMIC: informaci� i assesorament al consumidor

Padr� d'habitants i cens electoral: Altes, baixes i canvis de domicili; certificats d'empadronament, de conviv�ncia, de ve�natge civil catal�, etc.

Programa de Noces d'Or per a tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats.

Queixes i avisos sobre la via p�blica: totes les queixes i avisos rebuts (personalment o telef�nicament) per defici�ncies existens a la via p�blica i als seus serveis que poden resoldre els Serveis Municipals de Manteniment.

Recollida d'andr�mines: recepci� dels avisos per efectuar-ne la recollida

Registre general: presentaci� de tots els documents destinats a l'Ajuntament de Valls

Rendes cadastre: consultes i fotoc�pies de la cartografia cadastral r�stica i urbana, dades cadastrals en general de les finques urbanes i r�stiques, certificats i tramitacions cadastrals.

Rendes impostos i taxes: IBI urbana i r�stica, vehicles, deixalles, plusv�lua, guals, IAE, contribucions especials, domiciliacions banc�ries, canvis de nom, etc.

Rendes cementiri: adjudicaci� de localitats funer�ries, trasllat de restes, lloguers, canvis de titularitat, etc.

Reserves d'estacionament i tall de carrers per mudances, c�rrega i desc�rrega de materials, etc.

T�tol de fam�lia nombrosa: sol�licitud d'expedici�, renovaci� o duplicat.

Tramitaci� i obtenci� firma digital IDCat

Ajuntament de Valls